دانشکده پیراپزشکی- بایگانی آموزشی و اموردفتری
متصدی امور دفتری و بایگانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
سمت: متصدی امور دفتری و بایگانی
نام و نام خانوادگی: بهروز سلیمی
شماره تماس: ۳۳۷۷۲۰۹۲-۰۲۴
داخلی: ۲۳۲
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find-279.19046.45883.fa.html
برگشت به اصل مطلب