دانشکده پیراپزشکی- کارگزینی
کارگزین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
        سمت: کارگزین
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس: ۳۳۷۷۲۰۹۲-۰۲۴
داخلی:
 
اهم وظایف
  • کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
  •  انجام ارزشیابی سالانه ی مربوط به کارکنان
  • پیگیری مکاتبات مربوط به صدور احکام، مکاتبات اداری شامل مانده مرخصی و صدور و تنظیم ماموریت
  • مطالعه و بررسی پرونده ی پرسنل (ارتقا رتبه، طبقه، احتساب سوابق)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find-279.19045.45758.fa.html
برگشت به اصل مطلب