دانشکده پیراپزشکی- ریاست دانشکده
رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 ریاست دانشکده
 نام و نام خانوادگی:  دکتر فاطمه جعفری
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت مادر و کودک
 مرتبه علمی:  استادیار 
پست الکترونیکی:   fjafarizums.ac.ir
 شماره تماس: ۳۳۷۷۲۰۹۲-۰۲۴
داخلی:۲۳۱

شماره فکس:۳۳۷۷۳۱۵۳ 

سوابق علمی (CV) 

                               

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=279.19002.45831.fa
برگشت به اصل مطلب