دانشکده پیراپزشکی- اخبار و رویدادها
زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/14 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find-279.18980.53503.fa.html
برگشت به اصل مطلب