دانشکده پیراپزشکی- اخبار و رویدادها
درگذشت استاد دکترقاسمعلی عمرانی بنیانگذارعلم مدیریت پسماند در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 

درگذشت استاد دکترقاسمعلی عمرانی بنیانگذارعلم مدیریت پسماند در ایران
                                                                            
                                                    

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=279.18980.45939.fa
برگشت به اصل مطلب