دانشکده پیراپزشکی- اخبار و رویدادها
تفویض اختیار به رئیس دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/3 | 
تفویض اختیار رئیس محترم دانشگاه در موارد قید شده در پیوست نامه به سرپرست محترم دانشکده بهداشت و پیراپزشکی به منظور تسریع
در اجرای برنامه های جاری....ادامه مطلب
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find-279.18980.45872.fa.html
برگشت به اصل مطلب