دانشکده پیراپزشکی- امور عمومی
امور عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 
سمت: رئیس اداره امور عمومی
نام و نام خانوادگی: محسن نصیری
رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت
پست الکترونیکی: Nasirimohsen۶۳yahoo.com
شماره تماس: ۳۳۷۷۲۰۹۲-۰۲۴
داخلی: ۲۲۲

 
اهم وظایف
 •  دریافت دستور و برنامه کار از رئیس دانشکده
 •  تامین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات
 •  تامین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 •  تامین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان و برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 •  برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها
 •  سازماندهی، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار، تعیین حدود تفویض اختیار بین کارکنان تحت سرپرستی
 •  پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی
 •  برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ،انبار داری، نقلیه و چاپ و تکثیر
 •  رسیدگی به امور مربوط به قرارداد ها و شرکت در جلسات آن و پیگیری کلیه قراردادهای دانشکده
 •  پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
 •  رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه ها و گزارشهای رسیده
 •  امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی ،ماموریت ،پاس اداری و شخصی مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 •  نظارت ،ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحدهای ذیربط دانشکده شامل حسابداری ،کارگزینی،خدمات،نقلیه،انبار،کارپردازی،تاسیسات
 •  نظارت بر اجام امور محوطه سازی و تامین فضای سبز دانشکده
 •  انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مافوق مطابق با نیاز سیستم

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find-279.18927.45772.fa.html
برگشت به اصل مطلب