[صفحه اصلی ]    
:: ::
بخش‌های اصلی
معرفی روابط عمومی دانشگاه ::
شبکه اطلاع رسانی -اطلاع یابی::
آرشیو اخبار وب دا::
شورای منطقه 1روابط عمومی::
اطلاعیه::
اطلاع رسانی::
فرهنگ سلامت::
آلبوم تصاویر::
سلامت و رسانه::
هفته سلامت::
خیریه های حوزه سلامت::
عملکرد واحد های دانشگاه::
پزشک خانواده ::
تسهیلات نوروزی::
پرسش شما-_ پاسخ ما::
سفر ریاست جمهوری::
طرح تحول نظام سلامت::
اطلاع رسانی و آگهی::
کرونا ویروس جدید::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب بخش
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۷ آذر ۱۴۰۰)
:: غرس نهال صلح و سلامت در زنجان
:: دومین جلسه مجازی مصاحبه جذب دانشجویان بین‌المللی (پاکستانی) رشته پزشکی عمومی برگزار شد
:: جلسه ماهیانه واحد امور بین‌الملل دانشگاه تشکیل شد
:: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان: تزریق دُز سوم واکسن کرونا از فاکتورهای مدیریت موج ششم است
..
پیوند های مرتبط

پایگاه خبری- اطلاع رسانی وب دا 

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران

روزنامه ها و نشریات محلی

,سایت و وبلاگ های روابط عمومی

بانک صادرات

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در زنجان

انجمن خیریه حمایت از بیمارانمبتلابه سرطان استان زنجان

جمعیت حمایت از بیماران ام اس استان زنجان

انجمن خیریه حمایت از سلامت روان استان زنجان

موسسه خیریه امدادگران عاشورا زنجان

کتابخانه مجازی پزشکی

..
اخبار وزارت بهداشت
..
:: "همدیگر را درک کنیم" شعار آدینه‌ی پویش "حرف و گفت" ::
 | تاریخ ارسال: 1400/9/4 | 
"همدیگر را درک کنیم" شعار آدینه‌ی پویش "حرف و گفت"
برنامه‌های پنجمین روز پویش "حرف و گفت" با شعار " خانواده همدل: همدیگر را درک کنیم" فردا جمعه ۵آذر در زنجان همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

پایگاه خبری وبدا-زنجان، این پویش می‌کوشد دانش و آگاهی عموم مردم را در زمینه نقش مهارت های ارتباطی سالم و موثر در روابط خانوادگی، بین زوجین و همچنین بین والدین و فرزندان بهبود بخشد.
برنامه‌های پنجمین روز پویش "حرف و گفت" با محوریت موضوعاتی چون موانع همدلی، تفاوتهای بین فردی و تأثیر آن در برقراری روابط همدلانه و نحوه افزایش همدلی بین افراد اجرا می‌شود.
متن آموزشی منتشر شده برای این روز به شرح ذیل می‌باشد:
خانواده همدل: همدیگر را درک کنیم
یکی از مؤلفه های شـخصیتی، که در روابط بین فردی بسـیار مهم می باشـد، همدلی اسـت. همدلـی تنظیم کننـدۀ مهـم رفتـار انسـان و نیز اغلـب به عنوان شـاخصی از هـوش اجتماعی در نظـر گرفته می شـود.همدلـی به شـدت بـر انگیزه هـای بیـن فـردی تأثیر می گـذارد و تعاملات اجتماعـی را هدایت می کنـد و درنهایـت روابـط را شـکل می دهـد. در واقـع، افـکار و احساسـات همدلانـه باعـث تسـهیل انـواع عظیمـی از پدیده هـای اجتماعـی از جملـه همـکاری، نوع دوسـتی، بخشـش و حمایـت شـده اسـت کـه همـۀ آنهـا بـرای پـرورش روابـط سـالم و رضایت بخـش خانـواده بسـیار مهـم هسـتند.
واژۀ همدلـی در معانـی زیـادی بـه کار رفتـه اسـت و در اصـل، عمدتاً به مشـارکت مسـتقیم در تجربه هـای احساسـی و عاطفـی اشـاره می کنـد. مفهـوم همدلـی به سـه جنبـۀ عملکرد یک فـرد یعنـی عاطفـی، شـناختی و اجرایی مربوط می شـود. جنبـۀ عاطفی با ظرفیت افـراد برای احسـاس مشـابه بـا سـایر افـراد مرتبط اسـت، جنبۀ شـناختی مربوط بـه توانایی درک درسـت واکنش هـای دیگـران می باشـد و جنبۀ اجرایی شـامل توانایی پاسـخگویی به حـالات مختلف افـراد دیگـر اسـت. همدلـی در تعریفـی جامـع چنیـن اسـت: «مجموعـه ای از سـاختارهای نظـری کـه مربـوط به پاسـخ های یـک فرد بـه دیگران اسـت.»
موانع همدلی
حواس پرتی
یکـی از موانـع همدلـی پرت کـردن حـواس طـرف مقابـل و در واقـع، مسـدود و متوقف کـردن احساسـات اوسـت. اینکـه بـه فـرد اجـازه ندهیـم احساسـاتش را بیان کنـد مسـلماً یعنی قدم در راه جدایـی و دوری بیشـتر برداشـته ایم. جملاتـی مثـل «حـالا بلنـد شـو، دسـت و صورتت را بشـوی»، «حـالا بی خیـال، بعـداً دربـاره اش با هـم صحبـت می کنیـم»
بازجویی کردن
گاهـی در وضعیتـی کـه فـرد از ما همدلی می خواهد شـروع می کنیـم به سـؤال و کنکاش که مثـلا «خـب، کـی رفتـی آنجـا؟»، «خـب، بگـو ببینم چه کسـانی آنجـا بودنـد؟» و « اصـلا چه شـد کـه تـو تصمیـم گرفتـی ایـن کار را بکنـی». این سـؤالها به هیچ وجـه کمکـی نمی کنند.
تفاو تهای بین فردی و تأثیر آن در برقراری روابط همدلانه
محققـان بـر ایـن باورنـد کـه دو عامـل اصلی تفاوتهـای بین فـردی ابتـدا تفاوت در سـاختار ژنتیکـی افـراد و سـپس تفـاوت در محیـط زندگـی آن هاسـت. هر فـرد سـاختار ژنتیکی خاص خـود را دارد و هـر خانـواده ای شـیوه و روش زندگـی و تربیتـی مخصـوص بـه خود را داراسـت .خانواده هـا، بـر اسـاس روش تربیتـی متنـوع، کـودکان متفاوتـی می پرورنـد. محیط مدرسـه ،دوسـتان و همسـالان هریـک بـه گونـه ای خـاص در چگونگـی رشـد شـخصیت مـا تأثیـر می گذارنـد و فرهنـگ حاکـم بـر جامعـه و طبقـۀ اجتماعـی خاصـی کـه هریـک از مـا در آن قـرار گرفته ایـم خـود بـر چگونه بـودن و ویژگی هـای روانی ـاجتماعـی مـا تأثیر دارنـد.
نحوه افزایش همدلی بین افراد
حقیقـت ایـن اسـت کـه یکـی از عوامـل مهـم زیربنایـی، در دسـتیابی بـه همدلـی، تسـلط بـر هیجانـات و احساسـات می باشـد. بـرای برقـراری روابـط همدلانـه بایـد احساسـات خـود را شـناخت، کنتـرل تکانش های خـود را در دسـت گرفـت و اجـازه نـداد تفکـر را پریشـانی خاطـر خدشـه دار کنـد.
گوش دادن فعال
اولیـن قـدم بـرای افزایـش مهـارت همدلـی تمریـن گـوش دادن به صـورت فعـال اسـت. برای ایـن کار بایـد به خوبـی و بـا تمام توجه به طـرف مقابلتان گوش و پاسـخ های مناسـبی بدهید .اگـر در وضعیـت گـوش دادن به حرف کسـی نیسـتید، بهتـر اسـت از او بخواهید کـه در زمان دیگـری با هـم صحبـت کنید. در ایـن صـورت، ناراحتی فرد بسـیار کمتر از زمانـی خواهد بود کـه با شـما صحبت کنـد، ولی پاسـخ نامناسـب بگیرد.
همدلی خود را نشان دهید
نشـان دادن احسـاس
در ایـن تکنیـک بایـد همدلـی خـود را بـا منعکس کـردن احساسـات نشـان دهیـد. مثـلا می توانیـد بگوییـد «مطمئنـم خیلـی برایـت سـخت بـوده اسـت» یـا «از خو شحال بودنـت خو شحالـم». در ایـن صـورت، او احسـاس می کنـد کـه شـما درکـش کرد ه ایـد. بعضـی وقتها موضـوع صحبـت مسـئلۀ هیجانـی و احساسـی نیسـت و بـه گفت وگوهـای روزمـره مربـوط می شـود. در ایـن صـورت نیـز بایـد مخاطـب را بـا انعـکاس حرفهایـش تأییـد کنیـد و نشـان دهیـد کـه بـه صحبت هـای او گـوش می دهیـد.
نصیحت نکنید! قضاوت نکنید!
در اکثـر مواقـع وقتی کـه افـراد بـا شـما درد دل می کنند درسـت و غلـط موضـوع را می دانند و تنهـا بـه دنبال کسـی هسـتند که نگرانی هایشـان را با او تقسـیم کننـد. اگر برای حل مشـکل طـرف مقابـل راهـکاری داریـد، حتمـاً بـه او بگوییـد، ولـی از توصییه هـای کلیشـه ای و مقصـر نشـان دادن وی خـودداری کنید.
لجباز نباشید
بـرای همدلی کـردن بـا دیگـران لازم اسـت کـه تعصـب را کنـار بگذاریـد و حر فهـای دیگـران را حتـی اگـر مخالـف آن هسـتید گـوش دهیـد. توجه داشـته باشـید کـه قرار نیسـت عقیدۀ طـرف مقابـل را بپذیریـد، بلکـه فقـط باید بـه آن احتـرام بگذارید.
تعادل را رعایت کنید!
بـرای اینکـه بتوانیـد مهـارت همدلـی خـود را بـالا ببریـد، بایـد در عکس العمـل نشـان دادن تعـادل برقـرار کنیـد. نـه ایـن قـدر عکس العمل نشـان دهید که به مشـکل فـرد افزوده شـود و نـه چنـان بی اهمیـت باشـید کـه احسـاس کنـد او را درک نمی کنیـد. بـرای ایجـاد تعـادل باید واکنـش منطقـی نشـان دهیـد. فکـر کنید کـه این موضـوع برای طـرف مقابل چقـدر اهمیت دارد و سـپس متناسـب بـا آن برخـورد کنید.
آموزش مهارت همدلی به کودکان
مهـارت همدلـی بایـد از دورۀ کودکـی به افـراد آموزش داده شـود تا در وجـود او نهادینه گردد .فـردی کـه در دورۀ کودکـی و شـکل گیری شـخصیتش بـا دیگـران همدلـی نکـرده اسـت در بزر گسـالی به سـختی می توانـد خـود را جـای دیگـران بگـذارد.
شناخت فرد مقابل
 بـرای شـناخت چارچوب هـای ذهنی افـراد مختلف باید از سـوابق زندگی و تجربیات گذشـتۀ آنهـا اطلاعاتـی بـه دسـت آورد؛ از نقـاط ضعـف، حساسـیت ها و گرایش های آنها آگاه شـد و سـپس مسـائل را از دریچـۀ چشـم آنهـا دیـد. در واقع، بایـد حتی الامکان چارچـوب ذهنی خـود را بـه چارچـوب ذهنـی فرد دیگر نزدیکتـر کرد تا زمینۀ سـخن گفتن فراهم آیـد و ارتباط برقرار شـود.
کنترل احساسات و هیجانات
میـزان مهـارت افـراد در بیـان احساسـات یـک ویژگـی اجتماعـی مهـم اسـت کـه بـه برقراری ارتبـاط هرچـه بهتـر بـا دیگران کمـک می کند. مهارت بیان احسـاس به شـکل مناسـب یکی از اجزای سـازندۀ هوش هیجانی اسـت. هوش هیجانی مجموعه ای از توانمندی هاسـت که طـی آن فـرد می توانـد انگیـزۀ خود را حفـظ و در مقابـل ناملایمات پایـداری کند.
 
دفعات مشاهده: 49 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان