[صفحه اصلی ]    
:: ::
بخش‌های اصلی
معرفی روابط عمومی دانشگاه ::
شبکه اطلاع رسانی -اطلاع یابی::
آرشیو اخبار وب دا::
شورای منطقه 1روابط عمومی::
اطلاعیه::
اطلاع رسانی::
فرهنگ سلامت::
آلبوم تصاویر::
سلامت و رسانه::
هفته سلامت::
خیریه های حوزه سلامت::
عملکرد واحد های دانشگاه::
پزشک خانواده ::
تسهیلات نوروزی::
پرسش شما-_ پاسخ ما::
سفر ریاست جمهوری::
طرح تحول نظام سلامت::
اطلاع رسانی و آگهی::
کرونا ویروس جدید::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب بخش
:: نظام سلامت در رسانه‌های گروهی (۱۷ آذر ۱۴۰۰)
:: غرس نهال صلح و سلامت در زنجان
:: دومین جلسه مجازی مصاحبه جذب دانشجویان بین‌المللی (پاکستانی) رشته پزشکی عمومی برگزار شد
:: جلسه ماهیانه واحد امور بین‌الملل دانشگاه تشکیل شد
:: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان: تزریق دُز سوم واکسن کرونا از فاکتورهای مدیریت موج ششم است
..
پیوند های مرتبط

پایگاه خبری- اطلاع رسانی وب دا 

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

خبرگزاری های جمهوری اسلامی ایران

روزنامه ها و نشریات محلی

,سایت و وبلاگ های روابط عمومی

بانک صادرات

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در زنجان

انجمن خیریه حمایت از بیمارانمبتلابه سرطان استان زنجان

جمعیت حمایت از بیماران ام اس استان زنجان

انجمن خیریه حمایت از سلامت روان استان زنجان

موسسه خیریه امدادگران عاشورا زنجان

کتابخانه مجازی پزشکی

..
اخبار وزارت بهداشت
..
:: امروز، همزمان با سراسر کشور در زنجان اجرا می‌شود پویش ::
 | تاریخ ارسال: 1400/9/4 | 
امروز، همزمان با سراسر کشور در زنجان اجرا می‌شود
پویش "حرف و گفت" با شعار "خانواده حمایتگر"
برنامه‌های چهارمین روز پویش "حرف و گفت" با شعار "خانواده‌ی حمایتگر: نردبان رشد یکدیگر شویم" امروز پنجشنبه ۴آذر همزمان با سراسر کشور در زنجان اجرا می‌شود.

پایگاه خبری وبدا-زنجان، این پویش با محوریت ۷ موضوع اصلی شامل خانواده‌ی گفتگومحور، خانواده‌ی خشونت‌پذیر، خانواده‌ی ساختارمند، خانوده‌ی حمایت‌گر، خانواده‌ی همدل، خانواده‌ی همراه و اوقاتی برای خانواده از اول تا هفتم آذر توسط دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری صدا وسیما برگزار می‌شود.
در برنامه‌های چهارمین روز پویش "حرف و گفت" علل شکوفایی افراد، چگونگی فراهم کردن فضای رشد در خانواده و همچنین نحوه‌ی حفظ و بهبود کیفیت سلامت جسمی و روانی آموزش داده می‌شود.
متن آموزشی منتشر شده برای این روز به شرح ذیل می‌باشد:
خانواده ی حمایت گر: نردبان رشد یکدیگر شویم                                 
خانـواده نخسـتین محیط اجتماعی اسـت کـه فرد در آن قرار می گیرد و بسـتری اسـت که در آن فـرد رشـد می یابـد و از موجـودی ضعیـف و ناتوان به انسـانی باشـخصیت تبدیل می شـود. بـدون شـک، خانـواده مهم ترین نقـش در کنترل و هدایـت تخیل و ظهور خلاقیت هـا را دارد .اگـر خانواده ها فرصـت لازم را بـرای سـئوال کردن، کنجـکاوی و کشـف محیـط بـه کـودکان بدهنـد و هرگـز آن هـا را به خاطـر سـؤال ها و کارهـای عجیب و غریـب تنبیه نکنند، زمینۀ رشـد خلاقیـت فراهم می شـود. والدیـن و اطرافیـان کـودک نخسـتین انسـان هایی هسـتند که بـا وی ارتباط برقـرار می کنند. بسـیاری از اعمـال، اندیشه ها، احساسـات و جهت گیری هـای فـرد در بزرگسـالی ریشـه در خانـواده و دوران کودکـی او دارد.
علل شکوفایی افراد
خانواده
خانـواده مهمتریـن نقـش در کنتـرل و هدایـت تخیـل و ظهـور خاقیت در کـودکان را دارد. فرزنـدان خـلاق بـه آرامش روانـی، اطمینان خاطـر و اعتماد به نفس قوی نیاز دارنـد. بنابراین، اگـر والدیـن کـودکان خـود را به همراه نـکات مثبت و منفـی و همان گونه که هسـتند بپذیرند و حـس کنجـکاوی آ نهـا را برانگیزند و کودکانشـان را در انتخاب موضوعـات مورد علاقۀ خود آزاد بگذارنـد و نظـارت درسـت و دائمـی بـر کارهـای آنـان داشـته باشـند، موجـب شـکوفایی خلاقیـت در آنـان می شـوند.
مدرسه و دانشگاه
عـلاوه بـر خانـواده، مدرسـه و دانشـگاه، نقـش بسـیار مهمـی در شـکوفایی خلاقیت هـای کودکان، نوجوانان و جوانان دارند. سـن ورود به مدرسـه بسـیار حسـاس و بحرانی در ارتباط با خلاقیت هـای ذهنـی اسـت. عواملی مانند تکالیـف،اجـرای برنامه های هماهنـگ و انتظـار رفتارهـای یکسـان از کـودکان، عـدم توجه بـه تفاوت های فـردی، وجود کلاس هـای پـر جمعیـت، اعمـال انضبـاط و مقـررات فوق العـاده شـدید، تشـویق بـه کسـب نمره هـای بـالا و ایجـاد جـوی تـوأم بـا رقابت هـای فـردی بـرای ممتازشـدن و سـرانجام عـدم شـناخت یـا بی توجهـی بـه ویژگی هـای کـودکان، نوجوانـان و جوانـان خلاق سـبب می شـود کـه قـدرت خلاقیـت آنـان به تدریـج کاهـش یابد.
جامعه
جامعه از دیگر عوامل مؤثر در شـکوفایی خاقیت و فراهم سـازی زمینۀ رشـد کودکان اسـت .محیـط یـا جـوی کـه تحقـق چنیـن هدفـی را از آن انتظـار داریـم بایـد سـه عامـل اساسـی را داشـته باشـد: فیزیکی، عقانـی و عاطفی.
چگونه فضای رشد را در خانواده فراهم کنیم؟
خانواده و محبت
بی تردیـد خانـواده، اساسـی ترین نقـش را در شـکل گیری عقایـد، رفتـار و شـخصیت هـر فـرد دارد. اولیـن آموزش هـا در درون خانـواده شـکل می گیرد و پدر و مادر به عنـوان اولین معلمان بـا آموختـن اخـلاق و رفتـار شـخصیت فرزنـدان را تـا حـد زیـادی تشـکیل می دهنـد. ارتبـاط محبت آمیـز بیـن پـدر و مـادر و همچنیـن بـا فرزنـدان باعـث آرامـش و پیشـرفت فرزنـدان در خانـواده می شـود، زیـرا فرزنـدان در سـایۀ مهـر و محبـت می تواننـد اسـتعدادهایشان را  شـکوفا کنند.
عزت نفس را پرورش دهند
یکـی از اصـول تربیتـی کـودکان تقویـت اعتماد به نفس و عزت نفـس آنهاسـت. کودکانی که عزت نفس مناسـبی دارند از انعطاف پذیری بیشـتری برخوردارند و با اعتماد به نفس بیشـتری اظهار نظـر می کننـد. بـه کـودکان خـود آموزش دهیـد فعالیت هایی مثل لباس پوشـیدن و دوچرخه سـواری را خودشـان به تنهایـی انجـام دهند و مهارتهـای فردی خود را تمریـن کننـد.
به فرزندان کمک کنید که علایق خود را پیگیری کنند
وقتـی فرزنـدان در راه رسـیدن بـه علایـق و مهارت هـا حمایـت والدیـن خود را داشـته باشـند ،گویـی هیـچ مانـع و محدودیتـی احسـاس نمی کنند. ایـن علایـق می تواند درس، موسـیقی ،ورزش و از ایـن قبیـل باشـد، ایـن برنامه هـا باعـث تقویـت مهارت هـا و آشـنایی آنهـا بـا افراد دیگـری می شـود کـه دارای اهداف مشـترک هسـتند.
هرکدام از والدین زمان هایی را به طور جداگانه به فرزندانشان اختصاص دهند
کانـون و جمـع خانوادگـی بسـیار حایـز اهمیـت و سـودمند اسـت و هرکـدام از والدیـن به طور جداگانـه زمان مشـخصی را هر بار در کنار یکی از فرزندان سـپری کننـد. در این ملاقات های دو نفـره می توانیـد توانایی هـای منحصر به فـرد فرزندتـان را شناسـایی و او را بـرای رسـیدن بـه اهدافـش تشـویق کنیـد. برنامه هایـی که به علایق و شـخصیت هـر کودک بسـتگی دارد.
فرزندان را تشویق به بیان احساسات خود کنند
جمع هـای خانوادگـی یـا دو نفـره زمـان مناسـبی بـرای گفت و گـو بـا فرزنـدان اسـت. بگذاریـد آنهـا خودشـان بحـث را هدایـت و دربـارۀ علایـق خـود گفت وگـو کننـد. راه دیگـر بـرای ایجـاد فضـای گفت وگـو در بیـن فرزنـدان برقـراری جلسـات منظـم خانوادگی اسـت. در ایـن جلسـات موضوعـات مختلفـی را با هـم بـه اشـتراک بگذاریـد. هر هفتـه یا یک هفتـه در میـان همـۀ خانـواده در کنار هم جمع شـوید و خبرهای جدید، مشـکلات و جزئیات آ نهـا را با یکدیگـر در میـان بگذارید .
پرورش و پشتیبانی
پرورش و حمایت از دیگر اعضای خانواده در درجۀ اول نقش عاطفی دارد و شـامل آسـایش ،گرمـی و اطمینـان خاطـر اعضای خانـواده اسـت. نمونه هایـی از این نقش، والدینی هسـتند کـه پـس از گذرانـدن روز بـد در مدرسـه، دانشـگاه و یـا محیـط کار فـرد را آرام می کننـد، ایـن نقـش شـاید کم رنـگ بـه نظر برسـد، امـا بسـیار تأثیرگذار اسـت. ایـن حمایت ها زمینـه را برای شـکوفایی هرچـه بیشـتر افـراد در خانواده محیـا می کند.
توسعۀ مهار تهای زندگی
ازجملـه نقش هـای مهـم یـک خانـواده می تواند توسـعۀ مهارتهـای زندگی باشـد. این نقش شـامل رشـد عاطفی، جسـمی، آموزشـی و اجتماعی کودکان و بزر گسـالان اسـت. نمونۀ آن پـدر و مـادری اسـت کـه بـه کـودکان خـود کمک می کننـد تا در مدرسـه بهتـر عمل کننـد و یا در مرحلـۀ بعـد آ نها را در مسـیر یافتن شـغل مناسـب همراهـی می کنند. همۀ این ها توسـعۀ مهار تهـای زندگـی اسـت.
حفظ و بهبود کیفیت سلامت جسمی و روانی
سـلامتی بـرای همـۀ افـراد مفید اسـت. اگـر می گوییم یکـی از اعضای خانواده سـالم اسـت ، یعنـی هـم سـلامت جسـمی و هم سـلامت روانـی دارد. اعضای خانـواده برای بهبـود کیفیت سـلامت جسـمی و روحـی یکدیگـر دائماً در تلاش هسـتند. بنابراین، یکـی از نقشهای مهم خانـواده بهبود کیفیت سـلامت جسـمی و روانی اسـت.
نقش همسران در رشد و پیشرفت یکدیگر
مهم تریـن نقـش متقابـل همسـران در خانـواده تأمیـن نیازهـای عاطفـی اسـت. همچنیـن ارتقا بخشـیدن همسـر و انطبـاق و همـراه همسـر بـودن و آشـنایی بـا حقـوق همسـر از سـایر مـوارد مهـم اسـت. مـرد و زن هرکـدام متناسـب با جنسـیت خـود، توانایی های خاصـی دارند کـه هماهنگ کـردن ایـن توانایی هـا بـا مسئولیت هایشـان رشـد و تعالـی خانوادگـی را تأمیـن می کنـد. زن و شـوهرها نه تنهـا در زندگـی خصوصی خـود نیازمند مستحکم شـدن پیوندهای عاطفی شـان هسـتند، بلکـه بایـد بـه رشـد و تعالی و فضایـل اخلاقـی محیـط خانوادگی خود نیـز توجـه کننـد تـا موجبات شـکوفایی یکدیگـر را فراهـم آورند.
موارد زیر در رشد و شکوفایی خانوادگی مهم هستند:
۱.به همسر خود احترام بگذارید.
۲. به پیشـرفت و ترقی و رشـد شـخصیت همسـر خود علاقه مند باشـید و زمینه را برای تحقـق این امـر فراهم کنید.
۳.محبت خود را به همسرتان به صورت عملی نیز نشان دهید.
۴. بـه جنبه هـای مشـترک فکـری و روانـی خـود و همسـرتان توجـه و به گونـه ای عمـل کنیـد تـا خصایـص مثبـت و سـازنده به تدریج بیشـتر شـود.
۵. بـرای نیـل بـه تفاهم و مناسـبات بیشـتر با همسـرتان از صداقت و راسـتی اسـتفاده کنید.
۶.  بکوشـید شـرایط کاری و شـغلی، موقعیـت اجتماعـی، اقتصـادی، وضع جسـمانی و روانـی و سـنی همسـرتان را به خوبـی بشناسـید و بـه تناسـب ایـن خصایـص از یاری رسـاندن بـه او در داخـل و خـارج خانـه دریـغ نکنیـد.
۷. داشتن برنامۀ مشخص و التزام به اجرای آنها می تواند به خانواده کمک کند.
 
 
 
دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان